HĐND Thị trấn Tri Tôn- Nâng cao hiệu quả hoạt động

Các Xã – Thị trấn

HĐND Thị trấn Tri Tôn- Nâng cao hiệu quả hoạt động

30/06/2022

Thời gian qua, HĐND Thị trấn Tri Tôn đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực địa phương.

Responsive image

Nhận thức được kỳ họp là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất của HĐND, HĐND Thị trấn Tri Tôn đã đảm bảo được số lượng các kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến nhằm phát huy dân chủ một cách tối đa. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND có chất lượng, các nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Việc gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân được tăng cường, các đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của HĐND thị trấn Tri Tôn tiếp tục có sự đổi mới. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND đã được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thị trấn tổ chức giám sát kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, công tác vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện tại khóm 5 và khóm 6. Song song đó, Ban pháp chế HĐND Thị Trấn Tri Tôn tổ chức giám sát việc quản lý xây dựng trên địa bàn thị trấn Tri Tôn, thực trạng việc quản lý xây dựng trên địa bàn; công tác tuyên truyền, kết quả xử lý xây dựng trái phép, những thuận lợi; khó khăn và đề xuất kiến nghị. Bên cạnh đó, Ban kinh tế - xã hội HĐND Thị trấn Tri Tôn giám sát việc hỗ trợ vốn vay từ Nguồn ngân hàng chính sách xã hội theo các chương trình. Công tác thực hiện chỉ tiêu, giải pháp giảm nghèo năm 2022. Nhìn chung, công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, kết hợp giữa giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo để tổng hợp đánh giá toàn diện và sát thực.  Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND và những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm. Báo cáo giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND thị trấn Tri Tôn cũng có sự đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn trước. HĐND đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN thị trấn Tri Tôn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc. HĐND thị trấn đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 có 58 lượt người tham dự. Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND đã chỉ đạo UB.MTTQVN theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri đề đạt. Cụ thể, tại buổi tiếp xúc cử tri có 10 ý kiến được tổng hợp gửi đến thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UB.MTTQVN huyện để chuyển cho các ngành chuyên môn xem xét giải quyết. Đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thị trấn được thường trực UBND thị trấn xem xét giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri đề đạt.

Một ghi nhận nữa là, Thường trực HĐND Thị trấn Tri Tôn đã duy trì mối quan hệ phối hợp hoạt động với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị trấn Tri Tôn, bảo đảm sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo và dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Thường trực và các Ban của HĐND đã tham gia và có các ý kiến cụ thể tại các hội nghị thường kỳ. Thông báo các ý kiến, kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

          Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với HĐND; trên cơ sở đó HĐND Thị trấn Tri Tôn đã lựa chọn những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn đòi hỏi để xem xét và quyết định. Cùng với đó, chất lượng đại biểu HĐND và công tác tổ chức kỳ họp HĐND được cải tiến và nâng cao.  Hoạt động tiếp xúc cử tri  diễn ra dân chủ, thật sự  là diễn đàn của nhân dân, là nơi để người dân phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng với HĐND. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chau Hoanh Ny-  Chủ tịch HĐND thị trấn Tri Tôn cho biết:

“ Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, HĐND Thị trấn tri Tôn tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  và  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Tri Tôn lần thứ IX, NK 2020 -2025, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đặt ra. Cùng với đó là đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ cách làm, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động phải gần dân hơn, cụ thể và sát thực với đời sống cử tri, đời sống nhân dân.  HĐND phải bám sát Nghị quyết của Đảng, tranh thủ sự ủng hộ cao độ của Đảng ủy, tổ chức tốt hoạt động của HĐND, triển khai tốt việc chuyển tải các Nghị quyết, chủ trương của Đảng thành các cơ sở pháp lý, để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đôn đốc thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đại biểu HĐND, phương thức tiếp xúc cử tri cũng phải đổi mới, cụ thể, sát thực làm sao để hoạt động HĐND với người dân; với cử tri luôn gần nhau; gắn bó mật thiết với nhau.”

Thiết nghĩ, việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND là yêu cầu thực tế bức thiết, nhằm ngày càng hoàn thiện thiết chế dân chủ, bảo đảm cho nhân dân thực hiện được quyền lực của mình. Việc nâng cao năng lực hoạt động của HĐND cũng chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Thu Sương

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===