Chuyển biến tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Lương Phi

Các Xã – Thị trấn

Chuyển biến tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Lương Phi

18/01/2023

Những năm qua, xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn xã Lương Phi luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Responsive image

Để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã thường xuyên chú trọng lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Lương Phi kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Lương Phi gắn liền với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Đối với các nội dung công khai để Nhân dân biết, UBND xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân bằng nhiều hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trụ sở văn hoá ấp; thông qua các cuộc họp dân như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán, quyết toán ngân sách năm 2022; quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận, tham mưu giải quyết các công việc của Nhân dân; công tác vận động, sử dụng các loại quỹ; các khoản thu trong Nhân dân; đối tượng, mức thu của các loại phí, lệ phí do UBND trực tiếp thu; chủ trương, kế hoạch, đối tượng được vay vốn của Nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo, cận nghèo; bình xét các đối tượng được nhận trợ cấp xã hội, bình xét nghĩa vụ quân sự năm 2022... Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thủ tướng chính phủ, của tỉnh và quy định, trình tự thủ tục hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được triển khai, công khai và thực hiện kịp thời đến người dân, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, giảm bớt các thủ tục hành chính, tránh làm phiền hà cho nhân dân. Chú trọng việc xây dựng văn hóa công sở, công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, công chức cả về ý thức và trách nhiệm và năng lực phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân. Kết quả từ đầu năm đến nay bộ phận một cửa xã Lương Phi đã tiếp nhận và giải quyết 6.115 hồ sơ trong đó các khoản thu được thực hiện đúng theo giá niêm yết. Ngoài ra, tổ hòa giải cơ sở các ấp đã tiếp nhận 11 đơn tranh chấp của người dân, đã tiến hành xác minh và đưa ra hòa giải thành đạt 100%.

Cùng với đó là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gắn với chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương, ngoài ra còn lồng ghép thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ”. Đồng thời, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể hướng dẫn và tạo điều kiện để nhân dân tự bàn bạc và quyết định, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, nhất là việc liên quan đến đời sống như chủ trương vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, đê bao phục vụ sản xuất. Ngoài ra, Cụ thể hóa các văn bản của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở thành kế hoạch, hướng dẫn ... trong đó lồng ghép nội dung đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân, các nội dung cần công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và tuyên truyền các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là các nhóm chỉ tiêu không cần vốn hoặc vốn đầu tư ít như: vận động Nhân dân đóng góp nâng cấp sửa chữa cầu, đường; chỉnh trang lại bộ mặt nông thôn; các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả

Ông Chau Sóc Thanh – PBT Đảng ủy, Trưởng Khối Dân Vận xã Lương Phi cho biết một số giải pháp trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương:

“Trong thời gian tới, địa phương đặc biệt chú trọng việc thực hiện dân chủ trong hệ thống tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ đảng và vai trò người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó là phải thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, phải coi trọng việc, cụ thể hoá bằng các chương trình kế hoạch, việc tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực của các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, tăng cường vai trò vận động, thuyết phục, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể. Không ngừng nâng cao chất lượng dân chủ đại diện đi đôi với mở rộng dân chủ trực tiếp, mở rộng hơn nữa chế độ tự quản; giải quyết tốt mối quan hệ dân chủ và kỷ cương, kiên quyết xử lý những phần tử lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ, mất ổn định xã hội…

          Có thể thấy, việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan có tác động tích cực đến cán bộ, công chức và người lao động trong việc thực hiện công vụ, góp phần tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan đã nâng cao hiệu quả giải quyết công việc theo hướng nhanh gọn, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Vụ việc liên quan đến nhân dân đều được niêm yết công khai tại công sở. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Lương Phi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hồng Đăng

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===