Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Tri Tôn

15/09/2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Tri Tôn như sau:

1. Đăng ký dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 hécta năm 2023

a) Đối tượng đăng ký:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện là chủ đầu tư các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 hécta sang mục đích khác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013.

b) Điều kiện đăng ký

- Các dự án đăng ký đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

+ Đối với dự án đầu tư công: Dự án có quyết định phê duyệt đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền và được phân bổ vốn thực hiện năm 2023; dự án cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; dự án cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở,... có chủ trương của UBND tỉnh cho triển khai thực hiện năm 2023.

+ Đối với dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư: Dự án có quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện năm 2023 của cơ quan có thẩm quyền.

- Phù hợp về tên danh mục, loại đất trong hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung về vị trí, quy mô diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua phải có văn bản chấp thuận chủ trương hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo làm rõ sự cần thiết và nguyên nhân đề nghị đăng ký điều chỉnh.

- Đối với các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 17/209/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 đề nghị hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2023 phải còn trong thời hạn đầu tư theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, được cân đối bố trí vốn thực hiện năm 2023 và có hồ sơ pháp lý chứng minh.

c) Hồ sơ đăng ký:

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất năm 2023 có xác nhận của UBND cấp huyện nơi có dự án theo Mẫu số 01 đính kèm theo hướng dẫn này (mỗi dự án là 01 bản đăng ký).

- Bản đăng ký dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 có xác nhận của UBND huyện nơi có dự án theo Mẫu số 02 đính kèm theo hướng dẫn này (mỗi dự án là 01 bản đăng ký).

- Bản sao các cơ sở pháp lý có liên quan dự án tại mục điều kiện đăng ký.

- Bản đồ hiện trạng, trích lục, trích đo khu đất hoặc bản vẽ thiết kế, bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án, sơ đồ thể hiện vị trí dự án.

- Hình ảnh màu hiện trạng ngoài thực địa của dự án có thể hiện ranh giới dự án, tên dự án.

- Văn bản báo cáo của chủ đầu tư dự án về sự cần thiết và nguyên nhân đề nghị đăng ký điều chỉnh đối với các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung về vị trí, quy mô diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua trước đây.

2. Đăng ký dự án thực hiện năm 2023

Bao gồm 02 nhóm dự án: (1) dự án có thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trình trình thông qua HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 của thông báo này; (2) dự án thực hiện thủ tục hành chính.

a) Điều kiện đăng ký:

- Dự án có quyết định phê duyệt đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được phê duyệt.

b) Hồ sơ đăng ký:

- Bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của tổ chức theo Mẫu số 03 đính kèm theo thông báo này (trừ những dự án đã có bản đăng ký tại mục 2).

- Bản sao các cơ sở pháp lý có liên quan dự án tại mục điều kiện đăng ký.

- Bản sao trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất.

- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan dự án (nếu có).

3. Tổng hợp danh mục các khu đất công đưa ra khai thác năm 2023

a) Điều kiện đưa vào danh mục:

- Đã có quyết định giao đất quản lý, khai thác của cơ quan có thẩm quyền.

- Mục đích đất đưa ra khai thác phù hợp loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý đảm bảo tiêu chí, điều kiện, quy mô theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý và điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Nội dung thực hiện:

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện tổng hợp các khu đất có đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý nêu trên vào Biểu 11 kèm theo thông báo này.

c) Hồ sơ trình thẩm định:

  1. Bản sao quyết định giao đất quản lý, khai thác của cơ quan có thẩm quyền.
  2. Sơ đồ chồng ghép vị trí khu đất lên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt có ký tên, đóng dấu xác nhận của UBND huyện theo Mẫu số 06 đính kèm theo thông báo này.
  3. Hình ảnh màu hiện trạng ngoài thực địa của khu đất có thể hiện ranh giới, tên khu đất.
  4. Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

* Lưu ý: Mỗi khu đất đăng ký là 01 túi hồ sơ giấy chứa đầy đủ thành phần hồ sơ từ (1) đến (4) nêu trên, ngoài bìa túi hồ sơ có ghi thông tin tên, địa chỉ khu đất.

4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

- Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 có xác nhận của UBND cấp xã theo Mẫu số 04 đính kèm theo thông báo này.

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bản sao trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất xin chuyển mục đích.

- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan khu đất (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký

- Thời gian tiếp nhận đăng ký: chậm nhất đến hết ngày 23/9/2022.

- Địa điểm đăng ký: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

6. Trách nhiệm đăng ký

- Tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2023 có trách nhiệm đăng ký với UBND huyện đúng thời gian nêu trên. Trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ thông tin và cơ sở pháp lý để thực hiện dự án thì UBND huyện sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các đơn vị.

- Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của huyện và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trách nhiệm thông báo trên Đài truyền thanh xã, thị trấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn biết và liên hệ đăng ký khi có nhu cầu.

- Đài truyền thanh huyện có trách nhiệm thông báo hàng ngày trên phương tiện truyền thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn biết và liên hệ đăng ký.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện có nhu cầu sử dụng đất năm 2023 được biết để liên hệ đăng ký./.

 

Tải Thông báo số 22/TB-UBND ngày 14/9/2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===