Tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

Thông báo

Tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

05/05/2022

Thường trực HĐND huyện Tri Tôn xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đại biểu HĐND báo cáo và lắng nghe, ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đóng góp ý kiến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, HĐND, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thông báo kết quả thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

- Tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri địa phương nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

- Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, thiết thực và hiệu quả.

B. NỘI DUNG:

I. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp:

- Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Đại biểu HĐND lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thu thập kiến nghị của cử tri.

 

II. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp:

- Đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp HĐND với cử tri, tuyên truyền các Nghị quyết HĐND và vận động người dân thực hiện các Nghị quyết đó.

- Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2022.

C. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC CỬ TRI:

I. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri là Người lao động:

1. Hình thức tiếp xúc cử tri:

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri qua hình thức Hội nghị tiếp xúc trực tiếp.

2. Thành phần và số lượng tham dự:

2.1/ Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND.

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện.

2.2/ Thủ trưởng các đơn vị: Liên đoàn lao động; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội; phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng Lao động – Thương binh xã hội; phòng Tư pháp, phòng Kinh tế - Hạ tầng.

2.3/ Số lượng cử tri: Tối đa 50 cử tri là Người lao động (Nhờ lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện mời cử tri đến tham dự).

3. Thời gian:

- Thời gian tiếp xúc cử tri: 8 giờ ngày 20/5/2022.

4. Địa điểm: Hội trường “A” Ủy ban nhân dân huyện.

II. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn: (theo lịch đính kèm).

III. Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn: (theo lịch đính kèm).

1. Thời gian tiếp xúc cử tri:

1.1/ Trước kỳ họp: Từ ngày 24/5 đến ngày 27/5/2022.

1.2/ Sau kỳ họp: Từ ngày 26/7 đến ngày 29/7/2022.

1.3/ Thời gian tiếp xúc:

- Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

- Riêng tiếp xúc cử tri tại xã Tân Tuyến bắt đầu từ 15 giờ đến 18 giờ.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thường trực HĐND, đại biểu HĐND:

- Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch đến lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, các đơn vị liên quan đại biểu HĐND, các xã, thị trấn thay thư mời dự tiếp xúc cử tri.

- Đại biểu HĐND sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri theo kế hoạch này.

2. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, hướng dẫn tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Phối hợp các xã, thị trấn cử cán bộ làm công tác phiên dịch đối với những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer; bố trí trang nghiêm, có cờ nước, ảnh Bác, băng rol, khẩu hiệu, bục nói chuyện, trà nước, bảo vệ an ninh trật tự ... thật chu đáo để cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đạt kết quả tốt đẹp.

- Giám sát việc thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện.

- Gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri chậm nhất ngày 06/6/2022; sau kỳ họp chậm nhất là ngày 08/8/2022.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Phân công lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường tham gia theo kế hoạch tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân huyện theo tinh thần Công văn số 1010/STNMT-KHTC ngày 08/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

- Đề nghị lãnh đạo UBND huyện tham dự và chỉ đạo lãnh đạo UBND cấp xã tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của mình.

- Chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện gửi đại biểu HĐND huyện trước ngày 17/5/2022.

3. Đề nghị các xã, thị trấn:

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn phối hợp thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri.

- Chọn địa điểm tiếp xúc cử tri.

- Mời cử tri tham gia; ở mỗi nơi tiếp xúc, tùy theo điều kiện thực tế, thực hiện biện pháp phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID–19.

4. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thông qua báo cáo và phối hợp điều hành tiếp xúc cử tri.

5. Đài Truyền thanh huyện cử phóng viên đưa tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND theo quy định.

6. Văn phòng HĐND – UBND huyện:

- Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện đảm bảo công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Phân công chuyên viên phụ trách, theo dõi tiếp xúc cử tri ở các xã, thị trấn.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện./.

 

Tải:

Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 04/5/2022

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===