[THÔNG BÁO]Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đường tỉnh 949, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Thông báo

[THÔNG BÁO]Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đường tỉnh 949, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

29/09/2021

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đường tỉnh 949 huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang như sau:

1. Diện tích và vị trí thu hồi đất:

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 110.803,4m2, thuộc địa bàn xã Lê Trì và xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 30/8/2021. Trong đó, diện tích đất do UBND cấp xã quản lý là 83.606,4m2, diện tích còn lại là 27.197m2 do các hộ dân sử dụng và đất giáo dục (DGD), đất trụ sở cơ quan (TCS), đất TON.

Do đó, diện tích đất dự kiến thu hồi là 27.197m2.

2. Lý do thu hồi đất:

Đường tỉnh 949 hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp, chất lượng xấu. Đầu tư xây dựng đường tỉnh 949 đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực, khắc phục bất cập về quy hoạch, từng bước nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông đường tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

a) Kế hoạch thời gian:

- Từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021: Thông báo chủ trương thu hồi đất; đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án; thông báo kế hoạch kiểm kê, giám định;

- Từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 01 năm 2022: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất;

- Từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022: Trình phê duyệt giá đất, chính sách để tính bồi thường, hỗ trợ; Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án;

- Từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022: Niêm yết dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân;

- Từ ngày 25 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022: Trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

b) Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND nơi có đất tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất;

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c)  Ủy ban nhân dân 02 : Lê Trì và Châu Lăng có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi.

- Gửi thông báo này đến từng chủ sử dụng đất có ảnh hưởng bị thu hồi.

- Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã Lê Trì, UBND xã Châu Lăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án thực hiện tốt thông báo này.

Thông báo này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký./.

 

Tải Thông báo số 32/TB-UBND ngày 29/9/2021

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026