Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm xe ô tô cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm xe ô tô cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn

17/06/2023

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm xe ô tô cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

Quyết định số 24/QĐ-VP ngày 16/6/2023

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===