[THÔNG BÁO]Danh sách kết quả điểm chấm phỏng vấn vòng 02 tuyển dụng viên chức Làm việc tại BQLDA ĐTXDKV huyện Tri Tôn năm 2021

Thông báo

[THÔNG BÁO]Danh sách kết quả điểm chấm phỏng vấn vòng 02 tuyển dụng viên chức Làm việc tại BQLDA ĐTXDKV huyện Tri Tôn năm 2021

15/12/2021

Theo Thông báo số:19/TB-HĐTD ngày 23/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn, thông báo kết quả điểm phỏng vấn (vòng 02) (đính kèm danh sách) được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn, đồng thời được niêm yết công khai tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo đến các thí sinh dự phỏng vấn (vòng 02) được biết./.

Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 15/12/2021 và Danh sách kết quả phỏng vấn (Vòng 2)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===