Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thông báo lịch trực và số điện thoại đường dây nóng

Thông báo

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thông báo lịch trực và số điện thoại đường dây nóng

04/09/2021

Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 triển khai các nhiệm vụ trực và phân công lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trực

- Hằng ngày, vào lúc 08 giờ, tại Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm chỉ huy trực điểm cầu Trung tâm để nắm thông tin, tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong huyện thông qua các điểm cầu cấp xã; kịp thời báo cáo điểm cầu tỉnh khi được yêu cầu.

- Chỉ đạo, điều hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Tiểu ban, Tổ giúp việc, các phòng, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo nhiệm vụ đã được phân công.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải quyết các tình huống, trường hợp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19; đối với các vấn đề quan trọng, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy xem xét, cho ý kiến.

- Chỉ đạo huy động lực lượng và các nguồn lực cần thiết khác để giải quyết các tình huống, trường hợp khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Các thành viên của Trung tâm chỉ huy và các Tổ trực bảo đảm chế độ liên lạc 24/24 giờ; ngoài giờ hành chính, có thể dùng ứng dụng zalo để kịp thời thông tin các tình huống, trường hợp khẩn cấp về dịch COVID-19 đến lãnh đạo Trung tâm chỉ huy.

2. Phân công lịch trực

Mỗi ca trực là 24 giờ, mốc thời gian bàn giao ca trực là 08 giờ sáng hằng ngày; thời gian, địa điểm, thành phần ca trực như sau:

a) Thời gian và địa điểm:

- Trong giờ hành chính (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): tất cả thành viên Tổ trực phải có mặt ở Trung Tâm chỉ huy đặt tại Văn phòng HĐND – UBND huyện.

- Ngoài giờ hành chính việc tổ chức ca trực do Chỉ huy ca trực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm chế độ thông tin liên lạc xuyên suốt, mở điện thoại di động 24/24 giờ và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, khẩn cấp.

b) Thành phần tổ trực: Đính kèm Bảng phân công lịch trực.

Tùy tính chất ca trực, Chỉ huy trưởng Tổ trực được quyền triệu tập thành viên của các Tiểu Ban giúp việc trực thuộc Ban Chỉ đạo tham gia ca trực.

Ngoài ra, Thành phần Tổ trực và Lịch trực sẽ linh động để điều chỉnh theo nhu cầu công việc.

c) Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy: 02962218677.

3. Nhiệm vụ trực, lịch trực được thực hiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2021.

Yêu cầu các thành viên Trung tâm chỉ huy, thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc thành viên Trung tâm chỉ huy báo cáo Chỉ huy trưởng (qua Văn phòng HĐND – UBND huyện) để được xem xét, giải quyết./.

Tải Thông báo số 01/TB-TTCH ngày 04/9/2021

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026