Về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo

Về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19

31/12/2021

Thực hiện Thông báo số 4793/TB-SYT ngày 31/12/2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang về cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Phòng ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã,
thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức để các Tổ chức, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân tuân thủ thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 1 (Nguy cơ thấp) áp dụng trên phạm vi toàn huyện Tri Tôn; thời gian áp dụng: Từ 00 giờ 00 phút ngày 31/12/2021 cho đến khi có thông báo mới. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kết quả đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế công bố, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng, đảm bảo phù hợp với cấp độ của địa phương mình đã được đánh giá cụ thể:

+ Địa phương được đánh giá cấp độ 1 thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Quyết định số 10160/QĐ- UBND ngày 13/11/2021 của UBND huyện.

+ Địa phương được đánh giá cấp độ 2 thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Quyết định số 9913/QĐ- UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện.

+ Địa phương được đánh giá cấp độ 3 thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Quyết định số 9511/QĐ- UBND ngày 30/10/2021 của UBND huyện.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1435/UBND-KGVX ngày 17/12/2021 về áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện Công văn số 1533/UBND-VX ngày 19/12/2021 của UBND huyện về áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) trên tuyến biên giới; Công văn số 1572/UBND-VX ngày 28/12/2021 của UBND huyện triển khai thực hiện Công văn số 1471/UBND-KGVX ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền thanh; hệ thống chính trị; các tổ chức đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện nghiêm những quy định tương ứng với cấp độ 1 của huyện đã được tỉnh đánh giá.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tải Công văn số 1588/UBND-VX ngày 31/12/2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===