Lịch tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Lịch làm việc

Lịch tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

17/07/2021

Lịch tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.(Kèm theo Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)

 

Thời gian

Thành phần tiếp

Ghi chú

06/8/2021

Sáng

1. Ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Sa Vu Thy – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Chiều

1. Ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Ngô Hữu Hạnh – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

09/9/2021

Sáng

Ông Sa Vu Thy – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Chiều

Ông Ngô Hữu Hạnh – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

08/10/2021

Sáng

1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan –Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Ngô Hữu Hạnh – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Chiều

1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan –Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Sa Vu Thy – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

05/11/2021

Sáng

1. Ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Ngô Hữu Hạnh – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Chiều

1. Ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Sa Vu Thy – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

03/12/2021

Sáng

1. Ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Sa Vu Thy – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Chiều

1. Ông Ngô Hữu Hạnh – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

 

 

Hội đồng nhân dân huyện

các tin khác
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026