Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Tờ trình số 04/TTr-HĐND Về việc ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thi hành Luật Đất đai về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện”

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

12/07/2023

Tờ trình số 03/TTr-HĐND Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

12/07/2023

Tờ trình số 90/TTr-UBND Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

10/07/2023

Tờ trình số 89/TTr-UBND Về việc đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 (giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

10/07/2023

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10 /Ctr-HĐND

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

18/07/2023

Tờ trình số 01/TTr-TA Về viêc đề nghi bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn

Tòa Án nhân dân huyện Tri Tôn

05/07/2023

Báo cáo số 33/BC-HĐND Kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp giữa năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

30/06/2023

Báo cáo số 28/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

29/06/2023

Báo cáo số 214/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

29/06/2023

Báo cáo số 32/BC-HĐND Hoạt động Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

28/06/2023

Báo cáo số 31/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm Và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

28/06/2023

Báo cáo số 30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

28/06/2023

Báo cáo số 202/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

22/06/2023

Tờ trình số 78/TTr-UBND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

21/06/2023

Báo cáo số 201/BC-UBND Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

21/06/2023

Báo cáo số 25/BC-HĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 24/BC-HĐND Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 23/BC-HĐND Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Ban Kinh tế - Xã hội - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 22/BC-HĐND Kết quả thực hiện ý kiến kết luận giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 21/BC-HĐND Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kinh tế - Xã hội - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 20/BC-HĐND Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/06/2023

Báo cáo số 179/BC-UBND Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/06/2023

Báo cáo số 178/BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 6

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/06/2023

Báo cáo số 177/BC-UBND Kết quả giải quyết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/06/2023

Báo cáo số 175/BC-UBND Tình hình phân bổ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm 2022 chưa chi hết chuyển sang năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/06/2023

Báo cáo số 18/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn trước kỳ họp giữa năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 174/BC-UBND Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 173/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 172/BC-UBND Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 17/BC-HĐND Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp giữa năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 15/BC-HĐND Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp giữa năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 165/BC-UBND Tình hình hoạt động y tế cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

26/05/2023

Báo cáo số 171/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

05/06/2023

Báo cáo số 14/BC.TA Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, của ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn, tại kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tòa Án nhân dân huyện

05/06/2023

Thông báo số 119/TB-MTTQ-BTT Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, của ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn, tại kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

31/05/2023

Báo cáo số 55/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến của cử tri đóng góp trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

29/05/2023

Tờ trình số 02/TTr-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

30/06/2023

Báo cáo số 40/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

13/07/2023

Báo cáo số 259/BC-VKS Của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tại kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

31/05/2023

Báo cáo số 107/BC-THADS Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

29/05/2022

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===