Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 27/5/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

27/5/2022

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 03/6/2022 Công tác kiểm tra công vụ 6 tháng đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/6/2022

Hướng dẫn số 01/HD-HĐND ngày 02/6/2022 Họp và thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/6/2022

Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 01/6/2022 Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

01/6/2022

Báo cáo số 158/BC-VKS ngày 01/6/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn

01/06/2022

Báo cáo số 10/BC.TA ngày 31/5/2022 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn

31/5/2022

Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 30/5/2022 Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 30/5/2022 Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 30/5/2022 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 30/5/2022 Kết quả giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 30/5/2022 Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 30/5/2022 Đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/5/2022

Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 27/5/2022 Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

27/5/2022

Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 26/5/2022 Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 26/5/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 26/5/2022 Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 3

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 26/5/2022 Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 26/5/2022 Kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 26/5/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/5/2022

Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 25/5/2022 Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

25/5/2022

Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 25/5/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

25/5/2022

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===