Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Báo cáo số 95/BC-HĐND Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tri Tôn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau các kỳ họp năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

12/12/2022

Báo cáo số 94/BC-UBND Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

09/12/2022

Báo cáo số 327/BC-UBND Tình hình ước thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

09/12/2022

Báo cáo số 325/BC-UBND Tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

09/12/2022

Báo cáo số 90/BC-HĐND Thẩm tra kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/12/2022

Báo cáo số 87/BC-HĐND Kết quả thực hiện ý kiến kết luận giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/12/2022

Báo cáo số 86/BC-HĐND Thẩm tra kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/12/2022

Báo cáo số 81/BC-HĐND Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

08/12/2022

Báo cáo số 75/BC-HĐND Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/12/2022

Báo cáo số 72/BC-HĐND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/12/2022

Báo cáo số 71/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo tổng hợp giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/12/2022

Báo cáo số 70/BC-HĐND Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban kinh tế - xã hội trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/12/2022

Báo cáo số 69/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

25/1/2022

Báo cáo số 68/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

25/11/2022

Báo cáo số 67/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

24/11/2022

Báo cáo số 304/BC-UBND Về việc trả lời nội dung dư luận xã hội

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

24/11/2022

Báo cáo số 66/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

17/11/2022

Báo cáo số 65/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

17/11/2022

Báo cáo số 291/BC-UBND Kết quả thực hiện ủy thác nguồn vốn ngân sách huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay hộ nghèo và hộ có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

16/11/2022

Báo cáo số 64/BC-HĐND Kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

14/11/2022

Báo cáo số 63/BC-HĐND Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

14/11/2022

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===