Công khai ngân sách

Công chức có thẩm quyền

Công khai ngân sách

30/03/2023

DANH SÁCH

Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của HĐND, UBND huyện

và các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện Tri Tôn

(Ban hành kèm theo Công văn số    473 /UBND-NC ngày  30 tháng 03 năm 2023)

STT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại, địa chỉ Email

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

Nguyễn Thị Phương Lan

Chủ tịch

HĐND huyện

0988.948.696

ntplan@angiang.gov.vn

 

 1.  

Men Sây Ma

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0918.118.008

msma@angiang.gov.vn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

Cao Quang Liêm

Chủ tịch

UBND huyện

0913.826.749

cqliem@angiang.gov.vn

 

 1.  

Đỗ Minh Trí

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0918.665.538

dmtri09@angiang.gov.vn

 

 1.  

Trần Minh Giang

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.881.507

tmgiang@angiang.gov.vn

 

Phòng, đơn vị thuộc UBND huyện

 1.  

Huỳnh Thị Thuý

Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

0919.099.394

htthuy@angiang.gov.vn

 

 1.  

Đặng Quốc Tuấn

P. Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

0919.636.086

dqtuan02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lê Văn Dưỡng

P. Chánh Văn phòng

0779.190.292

lvduong@angiang.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Ái Thuỷ

P. Chánh Văn phòng

0983.030.319

nathuy@angiang.gov.vn

 

 1.  

Hồ Văn Đức

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0913.753.354

 

 

 1.  

Nguyễn Khắc Hoài

Phó trưởng phòng

0971.158.678

nkhoai@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lê Thị Bích Thi

Phó trưởng phòng

0917.777.553

 

 

 1.  

Ngô Kim Sơn

Chánh Thanh tra

Thanh tra

0919.271.376

nkson02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Phan Văn Nhi

Phó chánh Thanh tra

0918.028.093

pvnhi@angiang.gov.vn

 

 1.  

Hồ Thị Kim Duyên

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0915.693.944

htkduyen@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lưu Thị Ngọc Mỹ

Phó Trưởng phòng

0888.388.959

ltnmy@angiang.gov.vn

 

 1.  

Huỳnh Văn Minh

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0917.817.514

hvminh02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Phương

Phó Trưởng phòng

0919.564.696

nthphuong02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Chau Phong

Phó Trưởng phòng

0987.910.898

cphong@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lê Thanh Phong

Trưởng phòng

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0918.401.344

ltphong06@angiang.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Thị Khánh Băng

Phó Trưởng phòng

0949.942.026

ntkbang01@angiang.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Văn Văn

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp&PTNT

0988.917.993

nvvan@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lưu Đức Vũ

Phó Trưởng phòng

0918.958.528

ldvu@angiang.gov.vn

 

 1.  

Phạm Minh Hải

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0939.399.456

pmhai@angiang.gov.vn

 

 1.  

Trần Văn Mừng

Phó Trưởng phòng

0918.930.294

 

 

 1.  

Vanh Si Tha

Phó Trưởng phòng

0913.624.720

 

 

 1.  

Trịnh Hữu Phước

Trưởng phòng

Phòng Y tế

0918.530.867

thphuoc01@angiang.gov.vn

 

 1.  

Huỳnh Thị Uyên Phương

Phó Trưởng phòng

0984.372.273

htuphuong@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lộ Thị Ngọc Hằng

Trưởng phòng

Phòng LĐ,TB & XH

0917.462.233

ltnhang02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Ngân

Phó Trưởng phòng

0772.114.737

nnngan@angiang.gov.vn

 

 1.  

Tiêu Phú Long

Phó Trưởng phòng

0948.969.667

 

 1.  

Neáng Sâm Bô

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

0947.664.494

nsbo@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lưu Thị Mỹ Linh

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

0987.138.876

ltmlinh02@angiang.gov.vn

 

 1.  

Kha Thanh

Phó Trưởng phòng

0986.783.613

kthanh@angiang.gov.vn

 

 1.  

Trần Quốc Em

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0919.667.323

 

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng

0989.999.718

nttung04@angiang.gov.vn

 

 1.  

Lý Hùng

Phó Trưởng phòng

0947.664.494

 

 

Tải Công văn số 473/UBND-NC ngày 30/3/2023 của UBND huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===