Huyện Tri Tôn

UBND xã Lạc Quới

 • Ông: Trần Văn Niên

  - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0968.905.959

 • Bà: Vương Mỹ Nhân

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0917.222.642

 • Email: lacquoi@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.112

UBND xã Lạc Quới - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/lacquoi.All Rights Reserved