Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 3209/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2018

Quyết định số 3030/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/11/2018

Quyết định số 3027/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/11/2018

Quyết định số 2689/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

29/10/2018

Quyết định số 2688/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

29/10/2018

Quyết định số 2377/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/09/2018

Quyết định số 1735/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

24/07/2018

Quyết định số 1734/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

24/07/2018

Chỉ thị số 1148/CT-UBND Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

24/05/2018

Quyết định số 391/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/02/2018

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn