11|03|2020

Kế hoạch sử dụng đất 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt ...

29|08|2017

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ...

28|01|2017

Kế hoạch sử dụng đất 2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017 ...

  • 1
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025