Kế hoạch sử dụng đất 2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025