Huyện ủy Tri Tôn sơ kết 9 tháng

Kinh tế - Xã hội

Huyện ủy Tri Tôn sơ kết 9 tháng

06/10/2020

Ngày 5/10/2020 Huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 2 sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng đầu năm 2020.

Responsive image

          9 tháng qua với sự quyết tâm vào cuộc của huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh chỉ đạo đạt đuợc nhiều kết quả quan trọng vừa phòng tống tốt dịch bệnh covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII. Có 70 công trình thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp đem lại lợi ích cho đơn vị, địa phương và thực hiện an sinh xã hội. Về giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 5,28% so cùng kỳ đạt 393,7 tỷ đồng. Tiến hành  bình chọn 2 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2020 là đường thốt nốt sệt và khô Palmania. Nông nghiệp xuống giống được 121.535 hecta, đạt 110% kế hoạch. Đã kêu gọi được 6 doanh nghiệp đến đầu tư vào các dự án nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao và năng lượng. Tổng thu ngân sách nhà nước 607 tỷ 610 triệu đồng, đạt 103,5% dự toán. Về hoạt động mặt trận đoàn thể tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chủ đề năm hành động cho giáo dục và các vấn đề an sinh xã hội. Cấp ủy đảng nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 từng bước kiện toàn, đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế hoạt động và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Hiện toàn huyện có 58 chi đảng bộ cơ sở với 3.626 đảng viên.

          Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chỉ đạo 3 tháng còn lại năm 2020 các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu có suy nghĩ và đề ra giải pháp phát triển có bước đột phá trong  từng địa phương đơn vị, trước mắt là  tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu nghị quyết năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Vận động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa xã hội, quản lý khai thác tốt 34 công trình văn hóa đã nâng cấp và xây dựng. Quan tâm công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giải quyết tốt các vấn đề có lien quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, cát lậu, khiếu nại. Triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chuẩn bị cơ cấu nhân sự bầu của đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục thực hiện rà soát thủ tục công tác cán bộ theo Kết luận 71 của Ban Bí thư…

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025