HĐND huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng các kỳ họp

Kinh tế - Xã hội

HĐND huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng các kỳ họp

13/10/2019

Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của HĐND, kế thừa những kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ trước, Quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện nhà.

Responsive image

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến tháng 8/2019, HĐND huyện Tri Tôn tổ chức được 11 kỳ họp, trong này có 3 kỳ họp bất thường. Cụ thể năm 2016 tổ chức 4 kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức ngày 5/7/2016 để bầu các chức danh trong HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện. Kỳ họp thứ 3 bất thường thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Cô Tô là đô thị loại V. Các kỳ họp thứ 2, thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng và cả năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Tại các kỳ họp HĐND huyện đã xem xét, thông qua 16 Nghị quyết; Thường trực HĐND đã ban hành 05 Nghị quyết về phê chuẩn danh sách thành viên các Ban, thành lập các tổ đại biểu và quy chế hoạt động của Thường trực HĐND.

Năm 2017, thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 2 kỳ họp thứ 5 và thứ 6. Kỳ họp thứ 5 bên cạnh quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, còn quyết định thông qua đề án công nhận thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn là đô thị loại IV. Quyết định nhân sự thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.  Kỳ họp thứ 6 còn quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn đến năm 2020; Quyết định nhân sự thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Năm 2018 thường trực HĐND huyện tổ chức 2 kỳ họp lần thứ 7 và thứ 8. trong đó kỳ họp thứ 8 bên cạnh quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; còn điều chỉnh Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; Xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và một số vấn đề quan trọng khác.

6 tháng đầu năm 2019 thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 3 kỳ họp thứ 9, 10, 11, Trong này kỳ họp lần thứ thứ 9 bất thường, thực hiện quy trình bầu miễn nhiệm và bổ sung Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp thứ 10 bất thường, HĐND huyện đã xem xét và quyết định thông qua Nghị quyết về Đề án “Đề nghị thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang”. Kỳ họp thứ 11 bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã hội, ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp cũng đã tổ chức bầu miễn nhiệm và bổ sung phó chủ tịch HĐND huyện. Bầu miễn nhiệm và bổ sung phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phan Văn Sương, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn nhận xét Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng các quy định pháp luật trong công tác chuẩn bị kỳ họp, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, trao đổi với UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan có liên quan thống nhất về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp, xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, phân công việc chuẩn bị nội dung kỳ họp. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ đại biểu họp tổ trước kỳ họp, để đại biểu nghiên cứu, thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp. Chương trình kỳ họp được xây dựng chu đáo, chặt chẽ, báo cáo trình bày tại kỳ họp là những báo cáo được chọn lọc và được trình bày tóm tắt để giảm thời gian đọc các báo cáo tại hội trường, dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn”.

Hầu hết các kỳ họp HĐND đều có sự tham dự của Thường trực và các Ban HĐND cấp trên để có sự hướng dẫn, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức các kỳ họp tiếp theo ngày một tốt hơn. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và chương trình kỳ họp.

Ngoài ra Đài truyền thanh huyện tuyên truyền về thời gian, chương trình và nội dung trước, trong và sau kỳ họp; Tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Sau kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các phòng ban ngành chức năng sớm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp, góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện phát triển ổn định./. 

 

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn