Tri Tôn – Thực hiện công tác tuyên truyền triển khai Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn – Thực hiện công tác tuyên truyền triển khai Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương

20/03/2021

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về thực hiện công tác PBGDPL; HGCS và Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Phòng Tư pháp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện.

Responsive image

Ngày 19/3/2021, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tài liệu hỏi đáp liên quan đến công tác bầu cử và tài liệu tuyên truyền về cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho Thường trực HĐND, UBND huyện; Các ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật; Đại diện lãnh đạo Trường THPT Ba Chúc; Trường THPT Nguyễn Trung Trực và Trường THCS-THPT Cô Tô và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã có 100 lượt người tham dự.

Ngoài ra, Phòng Tư pháp đã cấp phát các loại tài liệu gồm:

- 100 cuốn sách Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân

- 100 cuốn sách Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- 100 tài liệu hỏi đáp liên quan đến công tác bầu cử (207 câu)

- 03 loại tờ gấp tuyên truyền. Cụ thể: Tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức CQĐP; Tìm hiểu một số quy định về triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND với mỗi loại là 300 tờ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Phòng Tư pháp đã nhân bản thêm 1.650 tờ (mỗi loại thêm 550 tờ) để cấp phát cho UBND cấp xã để cấp phát cho các ngành, đoàn thể cấp xã, khóm, ấp trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân.

PHÒNG TƯ PHÁP TRI TÔN

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025