Tri Tôn triển khai nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế xã hội

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn triển khai nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế xã hội

10/01/2020

Ngày 10/01, UBND huyện Tri Tôn tổ chức triển khai nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

          Năm 2019 với sự nổ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân đưa kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển ổn định. Huyện hoàn thành và vượt 09/12 chỉ tiêu HĐND đề ra Tổng giá trị sản xuất GO tăng 6,26. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 45,500 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước 111 tỷ 353 triệu đồng, 134,32% so dự toán. Có thêm 2 xã đạt nông thôn mới. Huyện cũng đã kêu gọi được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa Năm 2020, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Xác định thế mạnh là nông nghiệp và đất đai, Tri Tôn sẽ tập trung khai thác lợi thế gắn với liên kết hợp tác, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển hạ tầng nông thôn, du lịch, khoa học công nghệ. Thực hiện năm hành động cho giáo dục và an sinh xã hội. Đặc biệt đẩy mạnh các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2019. do đó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm yêu cầu ngành nông nghiệp, ngành giáo dục và đào tạo, hạ tầng kinh tế và công thương có những giải pháp sát thực tế để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Tập trung đưa thị trấn Tri Tôn đạt đô thị loại 4, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thành lập thị trấn Cô Tô. Ngành nông nghiệp quan tâm tái đàn heo và phát triển đàn gia cầm phục vụ ẩm thực du lịch, tiếp tục phát triển hợp tác xã nông nghiệp liên kết với odanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển thêm các sản phẩm OCOP. Ngành giáo dục hạn chế tỷ lệ bỏ học, phấn đấu công nhận thêm 12 trường hoạc đạt chuẩn quốc gia. Các địa phương cần quan tâm công tác đào tạo nghề, giảm hộ nghèo và bảo hiểm y tế toàn dân

Qua đó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các xã thị trấn tập trung quyết liệt chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. từng xã thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể sát thực tế, xác định đúng thế mạnh để đảm bảo hoàn thành thắng lợi nghị quyết đề ra.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn