Tri Tôn đổi mới công tác tư pháp

Khoa học - Giáo dục

Tri Tôn đổi mới công tác tư pháp

12/02/2020

Là địa bàn dân tộc, biên giới, vùng núi, trình độ dân trí còn thấp, sự am hiểu pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế.

Responsive image

Xác định công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân là nhu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. ở cấp huyện. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Phòng Tư pháp hàng năm chủ động tham mưu cho UBND huyện Tri Tôn triển khai tổ chức các hoạt động công tác tư pháp và tuyên truyền pháp luật đến đông đảo người dân. Ở cấp xã, đội ngũ cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch đã chủ động tham mưu cho UBND xã triển khai tổ chức thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn. 

Năm 2019 ngành tư pháp huyện tập trung thực hiện tốt 8 đầu công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao và được Sở Tư pháp tỉnh xếp loại xuất sắc. Trong này nổi bật là công tác xây dựng và kiểm tra văn bản vi phạm pháp luật kiểm soát thủ tục hành chính. Phòng đã tiếp nhận và đóng góp 12 văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 2 quyết định.  Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện được củng cố kiện toàn gồm 31 thành viên.

Về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng và phong phú. Trong năm qua Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã Tổ chức 402 cuộc tuyên truyền các Bộ luật, Luật mới ban hành cho cán bộ, công chức và nhân dân, Phối hợp với Sở tư pháp, trung tâm trợ giúp pháp lý 10 đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật được 193 cuộc.  Nội dung tập trung luật khiếu nại tố cáo, luật tiếp công dân, luật phòng chống tham nhũng, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, luật du lịch và nghị quyết của huyện ủy Tri Tôn về phát triển du lịch, luật canh tranh, luật công an nhân dân, luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật.

  Ngoài ra phòng tư pháp huyện còn phát động 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em” và “tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm và ma túy”, tổ chức diễn đàn chủ đề “trẻ em với các vấn đề của trẻ em”. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đăng ký khai sinh lưu động tại xã Ô Lâm 

Trên địa bàn huyện cũng xây dựng 110 tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở các cơ quan, các trường học, UBND xã thị trấn, ban nhân dân khóm ấp các chùa dân tộc. trong năm có trên 3.585 lược người tìm mượn sách đọc. Qua đánh giá cuối năm 2019 toàn huyện có 12 xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Toàn huyện cũng có 79 tổ hòa giải ở 79 khóm ấp với 624 hòa giải viên. Trong năm 2019 các tổ  đã tiếp nhận 223 vụ việc, đã hòa giải thành 205 vụ, đạt 91,9%

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, năm 2019 Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn tiếp nhận 538 trường hợp đăng ký hộ tịch. Cấp xã tiếp nhận giải quyết 19.601 trường hợp. Về chứng thực cấp huyện thực hiện 169 trường hợp, cấp xã 58.909 trường hợp. Ngoài ra huyện cũng cấp thẻ thường trú cho 69 người di cư tự do từ Campuchia về địa phương và cấp giấy khai sinh cho 223 trẻ em là ocn của người di cư tự do, góp phần hco người dân an tâm ổn định chuộc sống. Nhìn chung các việc hộ tịch, chứng thực giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.  Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, phòng tiếp nhận 12 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền thu qua kho bạc nhà nước 26,5 triệu đồng. Các quyết định đều thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngoài ra phòng cũng tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý 11 hồ sơ đưa 11 đối tượng vào trung tâm cay nghiện bắt buộc.

Bà Hồ Thị Kim Duyên, HUV - Trưởng phòng Tư pháp huyện Tri Tôn cho biết “bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2019 phòng tư pháp  tham mưu UBND huyệ ntiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính với các nội dung như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. để nâng cao chất lượng, hiệu quả hao5t động, UBND huyện củng cố kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hợp đồng với Bưu điện cung ứng dịch vụ chuyển phát hành chính công, trả kết quả giải quyết đến tận nhà dân, khắc phục cơ bản tình trạng trả kết quả trể hạn cho người dân. Cổng thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng ngành tư pháp được vận hành khai thác trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử được công chức và người lao động sử dụng thường xuyên. Ước đạt trên 90% văn bản được trao đổi qua hệ thống mạng, văn bản phát hành đi được quét chữ ký số”.

Tuy nhiên qua đánh giá, thời gian qua hoạt động tư pháp ở Tri Tôn còn một số hạn chế. Cán bộ công chức tham mưu về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về chuyên môn. Đời sống của một bộ phận người dân khó khăn, thường xuyên đi làm ăn xa, ít quan tâm đến các quy định của pháp luật, ít tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa linh hoạt. Khó khăn trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, hộ tịch. Các vụ việc hòa giải về đất đai đa số là không thành công.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. Theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Thực hiện tiểu đề án 2 “giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về nước”. đề án đổi mới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trog công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn