Huyện Tri Tôn ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, giai đoạn từ nay đến năm 2025

Kinh tế - Xã hội

Huyện Tri Tôn ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, giai đoạn từ nay đến năm 2025

02/04/2021

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt OCOP_AG); Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/03/2021 nhằm tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tri Tôn, giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Mục đích khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh) tham gia Đề án OCOP_AG đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP do Trung ương ban hành.

Thông qua đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Góp phần triển khai thành công Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang, giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tất cả sản phẩm được đề xuất tham gia Đề án OCOP_AG tại địa phương (kể cả các sản phẩm tiềm năng khác) theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP do Trung ương ban hành. Sản phẩm đã đánh giá tại cấp huyện có khả năng đạt 03 sao trở lên (từ 50 điểm trở lên) theo Bộ tiêu chí, được tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện giai đoạn từ nay đến năm 2025 yêu cầu phải chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.

Thông qua đánh giá, công nhận và phân hạng các sản phẩm OCOP sẽ tuyên truyền đến các tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư tại địa phương nắm được ý nghĩa, mục tiêu và khích lệ tham gia Đề án.

Cấp huyện tổ chức đánh giá và chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia Đề án OCOP_AG (kể cả các sản phẩm tiềm năng khác) theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phm OCOP do Trung ương ban hành.

- Nhiệm vụ của Hội đồng OCOP cấp huyện:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP;

+ Lựa chọn sản phẩm có khả năng đạt 03 sao trở lên (từ 50 điểm trở lên), hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng OCOP cấp tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp tỉnh;

- Thành lập Tổ Giúp việc cho Hội đồng OCOP cấp huyện để thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra hướng dẫn chủ thể sản xuất hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình OCOP tại địa phương; Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng OCOP cấp huyện trong việc tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm. Thành viên của Tổ giúp việc gồm các cán bộ chuyên môn của cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện.

VÕ VĂN THANH

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025