Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Các Xã – Thị trấn

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

18/02/2021

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…là một trong những nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại thị trấn Ba Chúc.

Responsive image

          Đảng ủy, UBND thị trấn Ba Chúc xác định thực hiện tốt cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CCHC; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

          Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành các quy định, quy chế về tiếp công dân và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của thị trấn đều đạt chuẩn về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND thị trấn. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; tăng cường tuyên truyền làm thay đổi tư duy người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng trình tự quy định của pháp luật.

          Bên cạnh đó, UBND thị trấn thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

          Ông Nguyễn Văn Quá, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Thời gian qua thị trấn đã áp dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch qua phần mềm một cửa điện tử theo quy định. Hầu hết cán bộ, công chức thị trấn đều sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ công việc chuyên môn. Riêng bộ phận nhận và trả kết quả được trang bị 4 máy vi tính đảm bảo đáp ứng kịp thời nhiệm vụ, công việc được giao. Năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận, giải quyết đúng và trước hạn 6.045 hồ sơ chứng thực hợp đồng giao dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, đạt tỷ lệ hoàn thành 100%; không có trường hợp phản ánh, kiến nghị về sai phạm công việc hoặc vi phạm đạo đức công vụ đối với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đặc biệt là thực hiện tốt kế hoạch“ngày không viết, ngày không hẹn” vào thứ 4 hàng tuần qua đó đã góp phần rút ngắn thời gian của người dân với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân khi đến giao dịch rất hài lòng, nhất là những người cao tuổi, dân tộc”.

          Năm 2021, UBND thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo bộ phận một cửa thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được phân công theo quy định, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các giấy tờ của nhân dân; kịp thời tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm một cửa điện tử theo quy định; tiếp tục rà soát để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm, các văn bản chỉ đạo công tác CCHC; trang bị các trang thiết bị còn thiếu phục vụ thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

          Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động; niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức.

          Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành bằng phần mềm văn bản, hòm thư điện tử công vụ để trao đổi văn bản giữa UBND thị trấn với các cơ quan, phòng ban của huyện, giữa cá nhân với cá nhân. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm Misa vào quản lý tài chính, tài sản; phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm hỗ trợ của bộ phận một cửa, một cửa liên thông mức độ 3,4... Thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức được UBND thị trấn tiếp nhận và xử lý nhanh gọn, đúng quy trình.

          Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị vì các giải pháp trên được triển khai đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu, sự cộng đồng trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan hành chính, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân./.

Hồng Như

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025