Hội đồng nhân dân xã Tà Đảnh nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp

Các Xã – Thị trấn

Hội đồng nhân dân xã Tà Đảnh nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp

14/01/2020

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân ( HĐND ) xã Tà Đảnh thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Responsive image

Qua đó, góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Ông Huỳnh Văn Sang, Phó Chủ tịch HĐND xã Tà Đảnh cho biết: Thực hiện trách nhiệm người đại biểu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND cấp xã làm tốt công tác TXCT trước và sau các kỳ họp của HĐND các cấp. Các cuộc tiếp xúc bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu. Qua TXCT, đại biểu HĐND các cấp tiếp thu được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, an toàn giao thông, giải quyết việc làm, nạo vét kênh nội đồng, điện, nước, ô nhiễm môi trường… để kịp thời chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đa số đại biểu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế, nắm chắc tình hình cử tri phản ánh tới Thường trực HĐND theo đúng chức năng, quyền hạn của mình. 

Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND xã theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị chức trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, chất lượng hoạt động TXCT từng bước được nâng cao, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri được giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử, hiệu quả hoạt động của HĐND xã.

Một trong những nét mới trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp là trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND các cấp, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND TXCT, Thường trực HĐND xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp TXCT. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND xã chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch TXCT của HĐND các cấp đến các đại biểu HĐND, các đơn vị, các ấp có liên quan và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin của xã để nhân dân nắm .

Tại mỗi điểm TXCT đều có sự tham gia của lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể xã, ấp để ghi nhận và trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri tại hội nghị theo thẩm quyền của từng cấp, từng ngành. Trong năm 2019, Thường trực HĐND xã đã tổ chức cho đại biểu HĐND xã đã tiếp xúc cử tri được 10 lượt, trong đó TXCT đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND xã 02 lượt có trên 140 lượt cử tri tham dự; đại biểu HĐND xã TXCT địa bàn ấp 04 lượt 08 có 320 lượt người dân tham dự, tại các buổi TXCT đại biểu đã tiếp nhận trên 20 lượt ý kiến, kiến nghị cử tri xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế –  văn hóa – xã hội của địa phương như: An toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, đá gá, số đề, nạo vét kênh nội động, nông nghiệp, chế độ chính sách, lắng chiếm hành lang lộ giới, điện, đường,... Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phân loại từng lĩnh vực chuyển đến các đơn vị, các ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, cấp xã được đại biểu HĐND các cấp trả lời theo từng cấp và trong các buổi TXCT đại diện lãnh đạo UBND xã cũng đã trả lời các ý kiến của cử tri ngay tại hội nghị TXCT, hoặc nhận trách nhiệm giải quyết trước cử tri. 

Ngay sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND xã chuyển đến, UBND xã kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, từng ngành có liên quan nghiên cứu giải quyết. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng giám sát, giúp việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã ( UBMTTQVN ) và đại biểu HĐND xã để thông báo cho cử tri nơi có ý kiến, kiến nghị nắm. 

Tuy nhiên, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND xã Tà Đảnh trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Hình thức TXCT chưa đa dạng, chủ yếu TXCT định kỳ trước và sau các kỳ họp; kỹ năng TXCT của một số đại biểu HĐND còn hạn chế; thành phần tham dự các buổi TXCT chưa tham gia tốt; ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thật sự tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, ý kiến còn trùng lấp, lập lại nhiều;…

Để nâng cao chất lượng hoạt động TXCT thời gian tới, HĐND xã Tà Đảnh tiếp tục đổi mới hình thức TXCT, tổ chức các cuộc TXCT theo chuyên đề, theo nhóm, theo đối tượng; tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã trong khâu tổ chức; mở rộng mời thành phần, đối tượng cử tri, tăng cường tổ chức TXCT tại địa bàn ấp; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng TXCT cho đại biểu HĐND; tăng cường công tác giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri;…nhằm giúp cho hoạt động TXCT của HĐND xã Tà Đảnh ngày càng được nâng cao và đạt chất lượng tốt hơn trong thời gian tới và những năm tiếp theo./.

Dương Bình

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn