Vĩnh Phước họp HĐND lần thứ 13, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các Xã – Thị trấn

Vĩnh Phước họp HĐND lần thứ 13, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/07/2020

Ngày 24/7/2019, HĐND xã Vĩnh Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 13, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Responsive image

Trong 6 tháng đầu năm 2020. Diện tích xuống giống  toàn xã là 12.782 ha đạt 117,3% so với kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực ước đạt gần 30 tấn/ha; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu/năm; Tổng thu Ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ 951 triệu đồng, đạt 50,4%. Cơ sở hạ tầng và chương trình “mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” từng bước được đẩy mạnh, xã đạt được 13/19 tiêu chí với 42/49 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, xã trợ cấp kịp thời cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội người có công, cấp tiền cho người cao tuổi và người nghèo với số tiền gần 139 triệu đồng; Cất mới 3 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu, đổ đá bụi đường Vĩnh Thành và các tuyến kênh nhằm tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho người dân và học sinh. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp,Thương mại, Dịch vụ từng bước được đẩy mạnh và có chiều hướng phát triển. Công tác y tế, chăm lo sức khỏe cộng đồng được chú trọng quan tâm.

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Tăng cường kiểm tra và theo dõi tình hình dịch bệnh trên lúa, hoa màu, sát trùng chuồng trại gia súc, gia cầm và nguồn lợi thủy sản. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tiếp tục làm tốt việc xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch, gắn với việc phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Hồng Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025