Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Các Xã – Thị trấn

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

25/06/2020

Từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến nay, HĐND thị trấn Ba Chúc đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tích cực phối hợp, đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri về kiến nghị với Đảng, Nhà Nước những vấn đề búc xúc diễn ra ở địa phương về tình hình kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Responsive image
Đối với thị trấn Ba Chúc, công tác phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND TXCT trước và sau các kỳ họp đã có nhiều đổi mới, tổ chức TXCT nơi cư trú, trong buổi tiếp xúc đọc báo cáo tóm tắt, ngắn gọn dành thời gian cho cử tri ý kiến; từ đó số lượng cử tri là người dân tham dự và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Chương trình, thời gian, địa điểm các cuộc tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh địa phương để nhân dân biết tham gia. Qua đó hoạt động tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả ngày càng cao.
Sau các cuộc TXCT, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ đã phối hợp chặt chẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp phân loại và kịp thời, chuyển đầy đủ kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết về các nội dung liên quan mà cử tri quan tâm. Qua các ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường trực và 02 Ban của HĐND đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri phù hợp quy định của pháp luật, đồng thời có cơ sở để xây dựng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Theo đó việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng kịp thời và có chất lượng; nhất là đối với những kiến nghị lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài nhiều năm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.
Đối với hoạt động tiếp công dân của HĐND cũng không ngừng được đổi mới theo phương châm “Sâu sát, chặt chẽ, khách quan, khoa học và kịp thời”. Cụ thể, tiếp công dân của tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện, đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn định kỳ 1 ngày/ tháng, để trực tiếp tiếp nhận đơn thư, lắng nghe, nắm bắt các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của công dân, tham mưu Thường trực HĐND ban hành công văn chuyển đơn thư, ý kiến phản ánh kiến nghị của công dân đến các cơ quan hữu quan xem xét, có văn bản trả lời cho công dân.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân trong thời gian tới, ông Thạch Văn Lợi- phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Ba Chúc cho biết:”Thường trực HĐND thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN chủ động thống nhất xây dựng kế hoạch TXCT đảm bảo quy định về hoạt động TXCT; thời gian tổ chức hội nghị TXCT đảm bảo hợp lý; thành phần TXCT cần phải có đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, một số phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND cấp thị trấn tham dự để giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền, mời thêm đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng dự để nắm, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri tại khóm, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức trong hoạt động TXCT.”
Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị trấn Ba Chúc đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương qua đó đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, từ đó thực hiện được quyền đại diện cho cử tri, đồng thời tạo mối liên hệ thường xuyên, mật thiết giữa đại biểu và cử tri. 

 

Hồng Như

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)