[THÔNG BÁO] Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường Thái Quốc Hùng đến ngã ba Sân đua bò, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

Thông báo

[THÔNG BÁO] Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường Thái Quốc Hùng đến ngã ba Sân đua bò, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

03/08/2021

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường Thái Quốc Hùng đến ngã ba Sân đua bò, tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang như sau:

1. Quy mô và địa điểm dự án:

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 8.334,5m2, bao gồm: 7.395,6m2 đất trồng lúa (LUC) và 938,9m2 đất giao thông (DGT) do 17 hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 14/5/2021.

2. Lý do thu hồi đất:

Nhằm đảm bảo giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, giảm tải cho các tuyến lân cận và rút ngắn khoảng cách cũng như thời gian đi lại trong khu vực.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

a) Kế hoạch thời gian:

- Từ ngày 27 tháng 7 năm 2021 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021: Thông báo chủ trương thu hồi đất; thông báo kế hoạch kiểm kê, giám định;

- Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất;

- Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021: Trình phê duyệt giá đất, chính sách để tính bồi thường, hỗ trợ; Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án;

- Từ ngày 27 tháng 10 năm 2021 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021: Niêm yết dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân;

- Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021: Trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

b) Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn nơi có đất tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất;

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường theo quy định.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c)  Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi.

- Gửi thông báo này đến từng chủ sử dụng đất có ảnh hưởng bị thu hồi.

- Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn Tri Tôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án thực hiện tốt thông báo này.

Thông báo này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký./.

Tải về Thông báo số 26/TB-UBND ngày 02/8/2021

.

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026