Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

An ninh Quốc phòng

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

11/10/2019

Sáng ngày 10/10, hội đồng giáo giáo dục quốc phòng – an ninh kết hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tri Tôn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 96 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2019.

Responsive image

Trong thời gian 02 ngày các vị được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng xã phường vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh và Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

          Lớp bồi dường KTQP-AN lần này giúp cho các vị nắm vững những vấn đề cơ bản liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh và các vấn đề tôn giáo trong tình hình mới. Nhằm giúp cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành nâng cao ý thức góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc sống “Tốt đời, đẹp đạo” cùng nhau xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng giàu đẹp./.

 

Cẩm Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn