Hội nghị “Triển khai chương trình bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019”

Khối Đảng - Khối Vận

Hội nghị “Triển khai chương trình bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019”

29/11/2019

Ngày 28 tháng 11, Ban tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tiến hành tổ chức hội nghị “Triển khai chương trình bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019”, đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn tri Tôn.

Responsive image

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Sen- Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đã  triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch 94 của Tỉnh ủy An Giang, kế hoạch số 82 của Huyện ủy Tri Tôn, và các văn bản khác có liên quan như Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức TW, QĐ 105 của BCH TW khóa XII, về phân cấp, bổ nhiệm cán bộ ứng cử… Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đảng bộ thị trấn Tri Tôn được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Đảng bộ thị trấn triển khai xong các bước chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch đảm bảo trước, trong và sau đại hội, kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền qua khẩu hiệu… Dự kiến tổ chức đại hội tại 13 chi bộ trực thuộc, từ ngày 10 đến ngày 22/2/2020. Và Đại hội Đảng bộ thị trấn Tri Tôn dự kiến vào ngày 1-2 tháng 4/2020, với số lượng đại biệu 129/455 đảng viên. Các văn bản báo cáo Đại hội sẽ hoàn thành vào ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Minh Ngọc

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn