Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã Cô Tô

Các Xã – Thị trấn

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã Cô Tô

07/11/2019

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã và đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cô Tô quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

          Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở. Ngay từ đầu năm 2019, Ban tổ chức thực hiện QCDC đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS. Đồng thời tiếp tục triển khai quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở”. Ban tổ chức thực hiện QCDC tăng cường tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên không ngừng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, tạo mọi điều kiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Nhờ đó cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư  “gắn với” phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

          Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt; mỗi cán bộ, công chức phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân; công tác quản lý nhà nước đi vào nề nếp, đúng pháp luật, làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa -  xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2019, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân luôn chủ động thực hiện việc giám sát các công trình được đầu tư tại địa phương như Cầu nông thôn, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa theo Quyết định 22, nhà hộ nghèo theo Quyết định 33. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểtham gia giám sát nhiều hoạt động của UBND và HĐND xã. Nội dung giám sát chủ yếu bao gồm: Việc triển khai và thực hiện các chính sách anh sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thi công các công trình có vốn đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân; thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân. Trong quá trình hoạt động luôn lắng nghe, nắm bắt kịp thời những dư luận xã hội, những ý kiến của nhân dân để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, UBND xã xử lý kịp thời. Qua hoạt động giám sát các công trình được đầu tư trên địa bàn đều được công khai cho dân biết từ lúc khởi công, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Do đó, các công trình luôn được đảm bảo đúng chất lượng, không có hiện tượng xâm hại đến lợi ích của người dân.

Mặt trận Tổ quốc phát huy tốt vai trò trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở thông qua công tác tuyên truyền đến các tổ chức thành viên, đến cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, thực hiện tốt nội dung của QCDC, trong đó, chú trọng đến phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đã tổ chức tuyên truyền phổ biến được 22 cuộc với trên 860 lượt người dự. Phối hợp với Ban vận động các ấp tổ chức được 06 cuộc họp về Quy chế DCCS có trên 420 lượt người tham dự.

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị, phong trào “TDĐKXDĐSVHƠKDC” đã triển khai thực hiện các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn, xây cầu nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện. Ngoài ra, người dân tích cực tham gia ý kiến vào thực hiện công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng ở địa phương, xây dựng hương ước ở ấp...Từ đó, quyền làm chủ nhân dân được phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm đã cất được 4 cầu giao thông nông thôn tổng trị giá trên 300 triệu đồng (hiện chuẩn bị khởi công xây dựng 5 cầu từ, 3 lộ nông thôn với chiều dài trên 1.100m, cất mới 9 nhà Đại đoàn kết, 3 nhà tình thương tổng giá trị trên 500 triệu đồng do các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp, phối hợp với NHCSXH hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho 106 hộ với tổng số tiền 2.680 triệu đồng tạo điều kiện để người dân sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế gia đình, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.

          Những tác động tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến  phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Cơ cấu kinh tế chuyển dần sang hướng mở rộng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Giải quyết cơ bản vấn đề việc làm, thu nhập của người dân. Các giải pháp về kinh tế tập trung có trọng tâm cho cán đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, từng bước xóa nghèo bền vững; hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, tạo giao thông thông suốt cho người dân; đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về sức khỏa, ăn, mặc, ở, đi lại của người dân, từng bứowc nâng dần mức sống trong địa bàn dân cư. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, có điều kiện tiếp cận với khoa học công nghệ mới, nâng cao được trình độ dân trí; an ninh trật tự, an toàn xã hội được chú trọng thực hiện, huy động sự tham gia tích cực của người dân như: CLB xe Honda đầu phòng chống tội phạm, ấp đảm bảo về an ninh trật tự, người dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm thông qua hòm thư tố giác, góp ý,… nên cơ bản trong thời gian qua vấn đề an ninh trật tự được giữ vững. Hệ thống Đảng, chính quyền, Dân vận, Mặt Trận và các đoàn thể từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng phát huy hiệu quả, từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

 

 

Lê Thảo

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn