Lạc Quới hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2019, HĐND các cấp, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các Xã – Thị trấn

Lạc Quới hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2019, HĐND các cấp, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

28/12/2019

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã nghe đại biểu HĐND Tỉnh, huyện và xã thông qua Báo cáo kết quả kỳ họp HĐND phiên họp cuối năm 2019, đồng thời thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Responsive image

Tại hội nghị, bà con cử tri đã thống nhất báo cáo của HĐND Tỉnh, huyện và xã. Bà con cử tri đã có ý kiến, kiến nghị như: vận động làm đèn đường khu vực cầu kênh 27 đến giáp ranh xã Vĩnh Phước.

Đại biểu HĐND các cấp đã tiếp thu, trả lời sát đáng những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Cũng tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND các cấp hứa hẹn tất cả các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Văn Nhiều

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn