Tri Tôn bồi dưỡng công tác tuyên giáo

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn bồi dưỡng công tác tuyên giáo

13/11/2019

Gần 100 đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, cán bộ làm công tác tuyên giáo, các đoàn thể ở 15 xã thị trấn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Khóa học do Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức trong 3 ngày từ 12 đến 14/11/2019.

Responsive image

          Với 6 chuyên đề như một số vấn đề lý luận và thực tiển công tác tuyên giáo ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở. Thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng chính quyền, nhiệm vụ trong thời gian tới của huyện. Hướng dẫn nghiệp vụ về nắm bắt dư luận xã hội và công tác tuyên giáo. Các học viên được tiếp thu kiến thức và bổ sung kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn