Tri Tôn mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở

03/10/2019

Ngày 02/10/2019, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Tri Tôn tiến hành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn cho 80 học viên đến từ 79 khóm, ấp và cán bộ Đoàn Thanh niên xã, thị trấn.

Responsive image

Chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW, ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Lớp học diễn ra trong 4,5 ngày gồm 05 chuyên đề. Trong đó có 2 chuyên đề chung về lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác của Đoàn thanh niên. Trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch và tổng kết, bế mạc. 2 chuyên đề lý luận do giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đảm trách. 3 chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ do cán bộ Đoàn của tỉnh, huyện giảng dạy.                                

Lớp học sẽ giúp cho cán bộ Đoàn cơ sở củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ đoàn vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống đoàn ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, giúp học viên củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Đoàn ở cơ sở  vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn cũng như nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên./.

 

Trần Văn Hợp

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn