Tri Tôn với phong trào Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công đoàn

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn với phong trào Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công đoàn

24/10/2019

Nhằm phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; khắc phục mạnh mẽ bệnh hình thức, lãng phí, trì trệ và hành chính hóa trong các cấp công đoàn.

Responsive image

Nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn, góp phần đoàn kết, thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn vừa phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” trong toàn thể công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đợt phát động tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất đổi mới tư duy và hành động, nâng cao hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: thực chất, hiệu quả, cụ thể, có sức lan tỏa và có chiều sâu; tránh hình thức, dàn trải, chung chung. Đổi mới công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cấp công đoàn theo phương châm: hướng mạnh về cơ sở và người lao động, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động, Công đoàn cấp trên phải phục vụ, hỗ trợ công đoàn cơ sở. Đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, về công tác phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong tổ chức và hoạt động. Đổi mới phương pháp tiếp cận đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và;

Thứ hai về sáng tạo, Ban Chấp hành CĐCS phải luôn trăn trở, tìm tòi, đề xuất, nhân rộng mô hình mới, cách làm mới, giải pháp mới trong hoạt động của từng cấp công đoàn. Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; cụ thể hóa một cách sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp mình; đề xuất các giải pháp, biện pháp mới, khoa học, khả thi, sát thực tế để giải quyết các vấn đề của tổ chức Công đoàn và của đoàn viên, người lao động. Linh hoạt trong xử lý các tình huống thực tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ trong hoạt động công đoàn.

Thứ ba về hiệu quả, Ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là chủ tịch công đoàn cơ sở cần nghiên cứu sâu, toàn diện trước khi đưa ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động. Cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng khi đề xuất các hoạt động công đoàn; mỗi hoạt động được đề xuất cần xác định rõ mục tiêu, kết quả đạt được, tính toán kỹ nguồn đầu tư vào và kết quả đầu ra;. Tập trung nguồn lực của công đoàn phục vụ các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức, mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Kết quả của phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn phải rõ sản phẩm, rõ điển hình, có sức lan tỏa. Kiên quyết không tổ chức các hoạt động hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Ông Nguyễn Thành Tâm, HUV - chủ tịch LĐLĐ huyện yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS cần tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp. Khuyến khích cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách công đoàn đăng ký đề tài, sáng kiến liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Khi cá nhân hoặc nhóm cán bộ công đoàn có ý tưởng mới thì điền vào phiếu đăng ký sáng kiến gửi cho BCH Công đoàn cơ sở hoặc bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng của công đoàn cấp mình để tổng hợp trình Hội đồng sáng kiến, khi được chấp thuận thì tiến hành xây dựng hồ sơ cụ thể về tên sáng kiến, nội dung sáng kiến để trình các cấp khen thưởng. CĐCS hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, nhóm cán bộ nêu ý tưởng, phát huy ý tưởng, triển khai thực hiện ý tưởng và lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến; tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến và xem xét, đánh giá công nhận sáng kiến theo quy định”.

Đặc biệt mỗi cấp công đoàn lập Sổ vàng sáng kiến để mỗi khi cá nhân hoặc nhóm cán bộ công đoàn trong đơn vị có sáng kiến mới được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, được Hội đồng sáng kiến cấp mình công nhận thì được ghi vào Sổ vàng sáng kiến. Sáng kiến mới phải được đăng ký; Sổ vàng sáng kiến là căn cứ quan trọng trong đánh giá hiệu quả thi đua hàng năm, làm cơ sở quan trọng trong xét đề nghị biểu dương, khen thưởng, đề xuất nâng lương trước thời hạn và đề nghị giới thiệu, đề cử vào các vị trí công tác cao hơn. Cán bộ làm công tác thi đua ở từng cấp công đoàn phải theo dõi tổng hợp, ghi sổ sáng kiến của đơn vị.

“Qua phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động huyện và công đoàn cơ sở xem xét, đề nghị nâng lương trước thời hạn theo thẩm quyền. Giới thiệu quy hoạch, đào tạo; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn gắn với thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả phù hợp các quy định hiện hành. Ngoài ra cũng khen thưởng, đề nghị trao tặng các danh hiệu và giải thưởng của tổ chức Công đoàn các cấp, đề nghị cấp trên khen thưởng hàng năm, ghi danh vào Sổ vàng sáng kiến... đối với những đề xuất, sáng kiến, đề tài được Hội đồng sáng kiến xét, công nhận, được áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sản xuất kinh doanh của đơn vị, địa phương. Hàng năm, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng được đề xuất khen thưởng cấp huyện, tỉnh và tổng liên đoàn lao động Việt Nam”. Ông Nguyễn Thành Tâm, chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn thông tin thêm./.

 

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn