V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND

Thông báo

V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND

26/02/2020

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Phòng Tài chính-Kế hoạch đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý như sau:

1. Đề nghị Văn phòng UBND huyện đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

2. Đề nghị các Ban, Ngành huyện; UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 28/02/2020. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tri Tôn

- Đồng thời xin vui lòng gửi file mềm word về địa chỉ mail: ptckh.triton@angiang.gov.vn và nktho.triton@gmail.com

Toàn bộ nội dung dthảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Phòng Tài chính- Kế hoạch  rất mong các cơ quan đơn vị nêu trên quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tải dự thảo Tờ trình

Tải dự thảo Nghị quyết

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tri Tôn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025