THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá 03 khu đất: Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước; Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước khu 2; Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá 03 khu đất: Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước; Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước khu 2; Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

01/10/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thu tiền thuê đất hàng năm 03 khu đất: Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước; Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước khu 2; Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng như sau:

          I. Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

1.2. Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước

- Địa chỉ khu đất: Xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

- Diện tích: 14.112m2 đất, thuộc thửa đất số 538; tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/05/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Đơn giá khởi điểm: 14.112.000đồng/1 năm (Mười bốn triệu một trăm mười hai ngàn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 70.560.000 (Bảy mươi triệu năm trăm sáu chục ngàn đồng).

II. Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước Khu 2

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

1.2. Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước Khu 2

- Địa chỉ khu đất: Xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

- Diện tích: 31.218m2 đất, thuộc thửa đất số 336; tờ bản đồ số 41 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/05/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Đơn giá khởi điểm: 31.218.000đồng/1 năm (Ba mươi một triệu hai trăm mười tám ngàn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 156.090.000 (Một trăm năm mươi sáu triệu không trăm chín chục ngàn đồng).

III. Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

1.2. Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng

- Địa chỉ khu đất: Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

- Diện tích: 12.195m2 đất, thuộc thửa đất số 143,148; tờ bản đồ số 76 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 15/05/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Đơn giá khởi điểm: 6.079.500đồng/1 năm (Sáu triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm đồng trên một năm).

Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 30.397.500 (Ba mươi triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

          IV. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất: Có hội trường sức chứa từ 100 người trở lên (không phải hội trường thuê, mượn).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ Quyết định thành lập có ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có kinh nghiệm đấu giá tài sản Nhà nước từ 15 năm trở lên trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Đã tổ chức ít nhất 05 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tương tự gần nhất (trong thời hạn 12 tháng gần nhất).

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

          - Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Tải Thông báo số 03/TB-TTPTQĐ ngày 01/10/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn

Tải Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh An Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025