Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn