Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2021

Nông - Lâm nghiệp

Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2021

13/03/2021

Để Đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp của các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Nâng cao sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những vi phạm về sử dụng ngư cụ cấm, đặc biệt là sử dụng điện, sử dụng lưới có kích thước nhỏ hơn qui định để khai thác thủy sản trên nội đồng khi mùa lũ về và các tuyến sông, kênh, rạch. Và để bảo tồn, phục hồi, tái tạo và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản nhất là những giống, loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Huyện Tri Tôn đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 gồm nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2021 như:

1. Công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

1.1. Đối tượng kiểm tra:

- Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và đánh bắt thủy sản trên các tuyến sông, kênh, rạch, đất ngập nước thuộc địa bàn huyện. Đảm bảo giảm dần những hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, có tính chất hủy diệt trên địa bàn huyện.

1.2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh:

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang và các văn bản khác có liên quan.

1.3. Thời gian kiểm tra: Kế hoạch được thực hiện trong cả năm 2021.

1.4. Phương thức kiểm tra: Việc kiểm tra phải thực hiện trên toàn địa bàn huyện, được thực hiện do các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và của xã, thị trấn chủ trì và hoạt động độc lập nhau.

- Đoàn cấp huyện: Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND thành lập, do Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng tham gia của lực lượng Công an huyện, Tổ thủy sản, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

- Đoàn cấp xã, thị trấn: Do Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn chủ trì cùng với sự tham gia của Công an xã/thị trấn, BCH Quân sự xã/thị trấn và Trưởng các Khóm, Ấp.

2. Công tác thông tin, tuyên tuyền:

- Tổ chức 6 lớp tập huấn, tuyên truyền về các văn bản liên quan ở 6 xã/thị trấn: Tà Đảnh, Tân Tuyến, lạc Quới, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lương An Trà, đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức xã, các ấp và người dân.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân giao, nộp các phương tiện, trang thiết bị,.. có tính chất hủy diệt để khai thác thủy sản.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến: Luật thủy sản năm 2017; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang,…..

- Sưu tập các thông tin, hình ảnh, treo băng-rol, pa nô tuyên truyền về tính chất quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và đưa tin những vụ việc vi phạm xảy ra.

3. Công tác chuyển đổi ngành, nghề:

- Tiếp tục rà soát, thống kê các hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, có tính chất hủy diệt trên địa bàn huyện tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ chuyển đổi ngành, nghề cho các hộ đảm bảo những hộ được chuyển đổi nâng cao được nhận thức về việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

4. Công tác phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản:

- Vận động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện phục vụ cho hoạt động thả giống cá bổ sung vào tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

VÕ VĂN THANH

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025