Tri Tôn nhiều mô hình dân vận, dân vận khéo

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn nhiều mô hình dân vận, dân vận khéo

04/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn tổ chức tổng kết công tác dân vận, phong trào dân vận khéo năm 2019 và triển khai các hoạt động năm 2020.

Responsive image

Nhìn chung trong năm qua các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, dân vận khéo trong xây dựng nông hto6n mới tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, Kết quả có 27 đơn vị đăng ký thực hiện 231 mô hình. Trong này có 123 mô hình tập thể, 108 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng. đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhân dân đóng góp trên 3,1 tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa 5 cây cầu, sữa chữa xây dựng 24 mái ấm, xây mới cấp phối 9,9 km đường giao thông, vận động nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh, sữa chữa hệ thống đèn đường. Duy trì mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, tổ tự quản đường biên cột mốc. Công tác dân vận chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ. Công tác giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực. Qua đó có 12 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo, dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được khen thưởng.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn