Huyện Tri Tôn

UBND xã Lê Trì

 • Ông: Sa Vu Thy

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0367.678.425

 • Bà: Lâm Thị Bích Tuyền

  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 0856.855.945

 • Email: letri@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.107

No articles are available yet.
UBND xã Lê Trì - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/letri.All Rights Reserved