Huyện Tri Tôn

UBND xã Tà Đảnh

 • Ông: Nguyễn Thanh Hảo

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0919.383.477

 • Ông: Trần Văn Nghiêm

  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 2963.892.322

 • Email: tadanh@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.892.322

No articles are available yet.
UBND xã Tà Đảnh - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tadanh.All Rights Reserved