Huyện Tri Tôn

UBND xã Châu Lăng

 • Bà: Huỳnh Thị Cúc

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0907.964.448

 • Ông: Trần Văn Lành

  - Công chức Tư pháp - hộ tịch

  Điện thoại: 0939.163.731

 • Email: chaulang@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.874.229

No articles are available yet.
UBND xã Châu Lăng - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/chaulang.All Rights Reserved