Huyện Tri Tôn

UBND xã Ô Lâm

 • Ông: Lộ Vinh Huy

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0377.774.151

 • Ông: Chau Sóc Pha

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0971.532.071

 • Email: olam@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.345

Sản phẩm địa phương
UBND xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/olam.All Rights Reserved