Huyện Tri Tôn

UBND xã Lương An Trà

 • Ông: Lê Văn Dùm

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0909.950.792

 • Ông: Nguyễn Xuân Dinh

  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 0948.086.055

 • Email: luongantra@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.787.005

Sản phẩm địa phương
UBND xã Lương An Trà - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/luongantra.All Rights Reserved