Huyện Tri Tôn

UBND xã Tân Tuyến

 • Bà: Trần Thị Thanh Tuyền

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0917.671.674

 • Ông: Nguyễn Văn Biết

  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 0918.609.264

 • Email: tantuyen@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.010

UBND xã Tân Tuyến - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tantuyen.All Rights Reserved