Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Mặt trận Tổ quốc huyện Tri Tôn với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (07/11/2018)

Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Tri Tôn và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về quốc gia, quốc giới, về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới của huyện. 

Mặt trận Tổ quốc huyện, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc 2 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia đã phối hợp với 2 đồn biên phòng và chính quyền 2 xã tập trung có chiều sâu công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, các kiến thức pháp luật thiết thực liên quan đến quyền, nghĩa vụ của bản thân trên khu vực biên giới như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Biên giới quốc gia, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình… Kết quả từ năm 2009 đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức được 42 cuộc tuyên truyền, có 1.275 lượt người dự; cấp phát tài liệu tuyên truyền về pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên được 1.450 lượt. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và 2 xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, tổ chức nhiều phong trào quần chúng, xây dựng nhiều mô hình tập hợp quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, như tổ nắm dư luận tình hình biên giới, tổ phụ nữ tuần tra biên giới ở xã Vĩnh Gia, mô hình Đoàn thanh niên tuần tra biên giới, Câu lạc bộ tuyên truyền bảo vệ biên giới ở xã Lạc Quới… 

Thông qua các hình thức nêu trên, nội dung cơ bản của chủ trương, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng được tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp Nhân dân có sự chuyển biến tích cực, đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Nhờ vào hiệu quả của công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào, mô hình, quần chúng nhân dân đã kịp thời cung cấp nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Từ thực tiễn xây dựng và tổ chức phong trào quần chúng xây dựng và bảo vệ biên giới những năm qua, ông Phạm Văn Lèo, chủ tịch ủy ban  MTTQ huyện Tri Tôn chia sẻ: “muốn tổ chức được phong trào sâu rộng, huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, trước hết phải tạo ra nhận thức thống nhất từ trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; phải coi đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trên cơ sở đó từng tổ chức, cá nhân xác định trách nhiệm và bằng những việc làm cụ thể để tham gia vào sự nghiệp vẻ vang đó. Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của mình để xây dựng chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực. Đồng thời cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp để tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng hướng vào mục tiêu vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Ba là, thường xuyên coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, xây dựng và phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay; biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc để nâng cao hiệu quả và chất lượng của phong trào”.

Thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ có ảnh hưởng và tác động mạnh đến an ninh, trật tự khu vực biên giới nước ta. Các hoạt động vi phạm biên giới, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ còn diễn biến khó lường. Bên cạnh đó những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang đe dọa sự nghiệp cách mạng nước ta, vì vậy, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, vừa rộng rãi, vừa mở đợt tập trung, vừa tuyên truyền cá biệt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, trường học, tổ an ninh nhân dân. Chú trọng hình thức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tại các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc huyện cũng sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành cùng tham gia xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã biên giới; bảo đảm tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền có đủ năng lực quản lý, điều hành mọi hoạt động của địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động có nề nếp, có hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động và tổ chức có hiệu quả các phong trào quần chúng; các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Xây dựng mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới, có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới. Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, những người có uy tín trong dòng họ; dân tộc, tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu, các điển hình... làm chỗ dựa cho nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này