Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phòng ban
Skip portlet Portlet Menu

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

    
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 
    Tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỷ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Chuyển chức năng văn thư - lưu trữ Nhà nước, thi đua - khen thưởng về Phòng Nội vụ và tiếp nhận chức năng Dân tộc từ Phòng Dân tộc - Tôn giáo đã giải thể.

- Điện thoại: 02963.874312 

- Emai: triton@angiang.gov.vn

    2. Phòng Nội vụ:
    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước; cán bộ, công chức xã - thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua- khen thưởng và công tác thanh niên.

    Được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp nhận thêm chức năng văn thư - lưu trữ nhà nước, về công tác thanh niên từ Huyện đoàn chuyển sang, thi đua khen thưởng từ Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển sang và chức năng  Tôn giáo từ phòng Dân tộc - Tôn giáo đã giải thể.

- Điện thoại: 02963.772272 

- Emai: pnoivu.triton@angiang.gov.vn


    3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 
    
Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
Được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp nhận thêm chức năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em đã giải thể.

- Điện thoại: 02963. 874213

- Emai: pldtbxh.triton@angiang.gov.vn

    4. Phòng Tài chính - kế hoạch: 
    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp.

    Tiếp nhận thêm chức năng quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân từ phòng Công Nghiệp – Thương mại và Khoa học công nghệ chuyển sang.

- Điện thoại: 02963. 874640

- Emai: ptckh.triton@angiang.gov.vn

    5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Điện thoại: 02963. 770965

- Emai: pgddt.triton@angiang.gov.vn

    6. Phòng Văn hóa - Thông tin:
    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa; Gia đình; Thể dục thể thao; Du lịch; Bưu chính, viễn thông và Internet; Công nghệ thông tin; Hạ tầng thông tin; Phát thanh; Báo chí; Xuất bản.
    Tiếp nhận thêm chức năng Gia đình từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đã giải thể; chức năng Bưu chính, viễn thông và Internet từ phòng Hạ tầng kinh tế chuyển sang và tăng thêm chức năng về Du lịch, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Phát thanh, Báo chí, Xuất bản.
- Điện thoại: 02963. 770595

- Emai: pvhtt.triton@angiang.gov.vn

    7. Phòng Y tế: 
    
Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế.

    Tiếp nhận thêm chức năng về Dân số từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đã giải thể.

- Điện thoại: 02963. 874207

- Emai: pyte.triton@angiang.gov.vn

    8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; bổ sung thêm chức năng khí tượng, thuỷ văn.

- Điện thoại: 02963. 773233

- Emai: ptnmt.triton@angiang.gov.vn

    9. Phòng Tư pháp:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Điện thoại: 02963. 770533

- Emai: ptuphap.triton@angiang.gov.vn


    10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
    
Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Diêm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản; Phát triển nông thôn; Phát triển kinh tế hộ; Kinh tế trang trại nông thôn; Kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã - thị trấn.

    Được thành lập trên cơ sở đổi tên Phòng Nông nghiệp - Thủy sản huyện.

- Điện thoại: 02963. 874266

- Emai: pnnptnt.triton@angiang.gov.vn

    11. Phòng Kinh tế hạ tầng: 
    
Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị ), giao thông và khoa học công nghệ.

    Được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 02 phòng: Công nghiệp - Thương mại và KHCN và phòng Hạ tầng kinh tế; chuyển chức năng quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân về phòng Tài chính - Kế hoạch; Chuyển chức năng Bưu chính, viễn thông và Internet về phòng Văn hoá và Thông tin.

- Điện thoại: 02963. 874982

- Emai: pcongthuong.triton@angiang.gov.vn

    12. Thanh tra huyện:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng.

- Điện thoại: 02963. 874343

- Emai: thanhtra.triton@angiang.gov.vn

    13. Phòng dân tộc:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc thiểu số tại địa phương.

- Điện thoại: 02963. 773379
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này